Villkor vid betalning och bokning av Ställplats/båtplats/Bastu på Fantasi Marina i Källviken (Västkustvarven AB)

Dessa villkor gäller mellan Fantasi Marina och den som själv eller genom annan person bokar/betalar ställplats/båtplats/bastu på Fantasi Marina.

Beställaren/betalaren anges som ”Kund” i villkoren. Leverantören anges som ”Fantasi Marina”, ”Vi” eller ”Västkustvarven AB”. Bokningen/betalningen gäller hyra av ställplats/båtplats/bastu på Fantasi Marina. Kunder/gäster på Fantasi Marina är skyldiga att följa Fantasi Marinas "Ordningsregler för hamnen".

Kunder/gäster som inte följer dessa föreskrifter har Fantasi Marinas personal rätt att avvisa från området.

Bokning och betalning för privatperson

För att boka båtplats/betala hamnavgift på webbsidan "FantasiMarina.se" krävs att kunden är minst 18 år fyllda. För att kunna genomföra betalningen av avgiften krävs det ett bankkort (VISA eller Mastercard) eller (BankId och Swish).
Samtliga avgifter är i SEK och inkl moms.

Betalning/Bokningsbekräftelse

Vid mottagande av bokningsbekräftelsen skall denna kontrolleras, så att alla uppgifter stämmer. Det åligger kunden/beställaren att ansvara för att uppgifterna på bokningsbekräftelsen är korrekta. Bokningsbekräftelse skickas via e-post och som textmeddelande (SMS). I händelse av fel skall Fantasi Marina kontaktas inom 7 dagar från mottagandet av bekräftelsen, dock senast 24-timmar innan ankomst.

Betalning av bokning

Betalning sker direkt, även vid bokning.

Avbokning av bokad plats

Avbokning skall ske genom att skicka e-post. E-post: info@FantasiMarina.se. Uppge alltid namn, bokningsnummer och bokad ankomstdag. Reservationsavgiften återbetalas ej vid avbokning. Avbokning < 48h före bokningen startar återbetalas ej.

Ansvar för egendom/vållande av skada

Skyldigheter och ordningsregler

 • Kunden/gästerna skall vårda båtplatsen, hamnens anläggning väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller.
 • Kunden/gästerna skall mellan 23:00 och 06:00 iaktta största hänsyn och tystnad gentemot andra gäster.
 • Det är förbjudet att grilla eller på annat sätt uppföra eld i hamnområden och på bryggor. Grillning sker på anvisad plats. Tänk på brandrisken, se över er släckutrustning.
 • Varje eluttag är på 6 ampere, vilket i princip endast innebär ström för laddning. Överuttag riskerar att slå ut hela eller delar av vårt elnät. Vid uppenbart missbruk förbehåller vi oss rätten att fakturera reparationskostnaderna. Ett uttag per bil.
 • Hund ska hållas kopplad och rastas utanför hamnområdet och husbilsparkering.
 • Sopor ska läggas i sopkärl. Övrigt avfall får ej spolas eller kastas i området.
 • Betalning av avgifter ska ske på vår hemsida, detta gäller även bokning.
 • Färskvatten gör vi själva på området och skall nyttjas ansvarsfullt. Glöm inte att stänga av kranar och slangar efter användning. Dricksvattnet får ej användas för tvätt av fordon.
 • Husbilar skall parkera på anvisad plats. El ingår i avgiften i mån av tillgång.
 • Båt- och husbilsägare ansvarar för att kablar, kontaktdon och apparater är i fullgott skick och nyttjas i enlighet med gällande myndighetsföreskrifter.
 • Toalettvatten får inte spolas ut i vattnet i hamnarna, detta hänvisas till kommunens sugtömningsstationer. Vi har ingen latrintömning på området.
 • Vi ansvarar ej för skador eller förluster som orsakats av utomstående.
 • Fantasi Marina ansvarar ej för kvarglömda saker.
 • Elbilsladdning sker endast vid laddstationen och är förbjudet på övrigt området. Överträdelser mot detta förbud ses som mycket allvarligt, debiteras därför med 1000:- om detta upptäcks.

Användandet av personuppgifter Genom att använda denna hemsida godkänner du också Hamnsystem Sverige ABs Data Policy

Avtalsbrott

Detta är ett avtal upprättat mellan kunden (beställaren) och Västkustvaren AB. Avtalet upphör att gälla med omedelbar verkan om:
 • Villkoren i detta dokument ej uppfylls.
 • Kunden/gästerna i sällskapet uppträder störande i området.
 • Kunden/gästerna i sällskapet begår skadegörelse i området.

Om avtalsbrott inträffar måste kunden/gästerna i sällskapet omedelbart flytta från området. Vid förstörelse eller störande uppträdande kan skadestånd krävas av kunden.

Force majeure

Vid krig, naturkatastrofer, strejk och andra händelser som är att betrakta som force majeure kan Fantasi Marina upphäva avtalet, varvid kunden med gäster snarast skall underrättas. Fantasi Marina är i sådana fall skyldig att betala tillbaka det belopp som betalats, med undantag för den nytta som har dragits av platsen.

Villkor för användning av www.FantasiMarina.se

Denna sida (tillsammans med de handlingar som anges på det) talar om villkoren för användning av vår hemsida. Läs dessa villkor noggrant före användning, bokning samt betalning på vår hemsida. Genom att använda vår hemsida, visar du att du accepterar dessa villkor. Om du inte accepterar dessa villkor ska du inte använda vår webbplats.

Åtkomst till vår webbplats

Tillgång till vår webbplats är tillåtet på tillfällig basis och vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka eller ändra de tjänster vi tillhandahåller på vår webbplats utan föregående meddelande. Vi kan inte hållas ansvariga om av någon anledning vår webbplats är otillgänglig vid någon tidpunkt eller under någon tidsperiod. Ibland händer det att vi kan begränsa åtkomst till vissa delar av vår webbplats, eller hela vår webbplats, för kunder som besöker oss. Du ansvarar för att vidta alla åtgärder som behövs för att du ska ha tillgång till vår webbplats. Du är också ansvarig för att se till att alla personer som besöker vår webbplats via din internetuppkoppling är medvetna om villkoren, och att de uppfyller dem.

Vår webbplats ändras regelbundet

Vi strävar efter att uppdatera vår webbplats regelbundet och kan också ändra innehållet. Om behov uppstår, kan vi avbryta tillgång till vår webbplats, eller stänga den på obestämd tid. Någon del av materialet på vår webbplats kan vara inaktuella vid en viss tidpunkt, och vi har ingen skyldighet att uppdatera sådant material.

Företagets säte:
Källviken 322
45197 Uddevalla

Fantasi Marina i Källviken (Västkustvarven AB)
Org.nr: 559126-4527